Ia perlu dilihat sama ada memberi tumpuan kepada kumpulan sasar dan terpilih.