Perlindungan hutan dapat mengurangkan risiko banjir. Gambar hiasan

PERUBAHAN iklim dan pemusnahan alam sekitar adalah dua isu global yang semakin mendapat perhatian serius dalam dekad terakhir. Dengan peningkatan suhu global yang berterusan, aktiviti industri dan urbanisasi yang semakin meningkat telah menyebabkan kerosakan alam sekitar yang signifikan di seluruh dunia. Di Malaysia, isu ini semakin meruncing sejajar dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan jumlah penduduk. Oleh itu, usaha bersama semua pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini dalam melindungi alam sekitar negara.

Transformasi berterusan merujuk kepada perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan seharian dan cara berinteraksi dengan alam sekitar. Ia melibatkan usaha untuk mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia terhadap iklim dan alam sekitar, serta membangunkan kehidupan yang lebih lestari dan harmoni dengan alam sekitar. Di Malaysia, transformasi ini adalah penting untuk memelihara keindahan semula jadi negara, kepelbagaian biologi, dan kesejahteraan sosio ekonomi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam transformasi berterusan adalah mengatasi perubahan iklim. Malaysia telah menyaksikan kesan yang semakin jelas seperti kenaikan suhu, cuaca yang tidak menentu, dan ancaman banjir serta kenaikan paras air laut. Untuk mengatasi ini, langkah-langkah adaptasi perlu diambil untuk melindungi sumber daya alam, masyarakat, dan ekonomi daripada ancaman perubahan iklim. Peningkatan kapasiti dalam membangunkan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan awal, dan pengurusan krisis adalah beberapa contoh langkah yang boleh diambil.

Selain itu, transformasi berterusan juga melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Malaysia perlu bertukar kepada sumber tenaga bersih dan lestari untuk mengurangkan kebergantungan pada bahan bakar fosil yang menyumbang kepada perubahan iklim. Peningkatan penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga suria, tenaga angin, dan biojana adalah langkah penting dalam mencapai matlamat ini. Selain itu, usaha untuk meningkatkan kecekapan tenaga, pengangkutan lestari, dan pengurangan sisa juga perlu diberi keutamaan.

Pemuliharaan alam sekitar dan konservasi sumber daya alam juga merupakan komponen penting dalam transformasi berterusan di Malaysia. Negara kita kaya dengan hutan hujan tropika, ekosistem marin yang pelbagai, dan kepelbagaian sumber yang unik. Usaha perlindungan dan pemuliharaan sumber daya ini melibatkan tindakan untuk mengurangkan pembalakan haram, memelihara kawasan konservasi, serta menggalakkan pengurangan pencemaran dan penjagaan daripada spesies terancam. Penguatkuasaan undang-undang dan kesedaran masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam usaha ini.

Pendidikan dan kesedaran masyarakat juga memainkan peranan penting dalam transformasi berterusan. Kesedaran mengenai perubahan iklim dan pentingnya alam sekitar perlu ditanamkan dalam masyarakat. Melalui pendidikan formal dan tidak formal, kesedaran tentang cara hidup lestari dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk melindungi alam sekitar dapat disebarkan. Program-program pendidikan, kempen kesedaran, dan kerjasama dengan institusi pendidikan dan masyarakat tempatan merupakan beberapa cara untuk mencapai matlamat ini.

Kerjasama dan kolaborasi adalah aspek penting dalam transformasi berterusan. Kerjasama antara kerajaan, sektor swasta, masyarakat sivil, dan agensi antarabangsa diperlukan untuk melaksanakan inisiatif dan strategi yang berkesan. Malaysia perlu berperanan secara aktif dalam kerangka kerja antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan mengambil bahagian dalam perjanjian iklim global untuk mencapai matlamat transformasi berterusan.

Bagi mengatasi perubahan iklim dan melindungi alam sekitar, ia merupakan agenda yang memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dalam menghadapi cabaran global ini, Malaysia perlu berada di barisan hadapan dalam mempromosikan kelestarian dan membangunkan kehidupan yang lestari untuk generasi akan datang. Dengan usaha yang gigih dan kerjasama yang kukuh, transformasi berterusan dapat dicapai, dan Malaysia dapat menjadi contoh dalam melindungi alam sekitar dan mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar.

Oleh: Sr Ts Dr Alia Abdullah Saleh
Pensyarah Kanan,
Jabatan Pengajian Alam Bina & Teknologi,
UiTM Cawangan Perak