Gambar hiasan

PERSATUAN Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER) telah menyediakan komen-komen bagi Rancangan Malaysia ke-12 (RMK12). Komen-komen ini adalah berdasarkan kepada laporan-laporan dan cadangan-cadangan yang diterbitkan oleh AWER serta maklumat-maklumat yang didapati di dalam RMK12, Rancangan Malaysia ke-11, Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-9.

1. Penstrukturan Semula Industri Perkhidmatan Air Negara (PSIPAN)

Kerajaan mesti memperbetulkan kenyataan dalam RMK12 yang memberi gambaran yang salah terhadap industri perkhidmatan air. Proses PSIPAN dimulakan pada tahun 2003 hanya 2 tahun setelah Indah Water Konsortium (IWK) diselamatkan (bail out) dengan menggunakan wang pembayar cukai. Banyak model yang digunakan untuk industri perkhidmatan air gagal memberi hasil yang memenuhi sasaran. Berdasarkan PSIPAN, semua operator air perlu digabungkan di bawah satu syarikat peringkat  negeri (terdapat beberapa negeri yang mempunyai beberapa pemegang konsesi) dan agensi air kerajaan negeri diwajibkan untuk dikorporatkan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan ketelusan. IWK perlu diklusterkan (ring fenced) menjadi entiti berasaskan negeri menjelang akhir tahun 2010 dan mula bergabung dengan syarikat air negeri secara berperingkat antara tahun 2011 dan 2015. Langkah ini akan menggabungkan perkhidmatan perawatan air, bekalan air dan pembentungan di bawah setiap negeri untuk meningkatkan daya maju dan kelestarian operasi.

IWK dan kementerian air pada dasarnya tidak mengikuti pelaksanaan rancangan Malaysia ke-9, ke-10 dan ke-11. Kementerian air pada dasarnya tidak menyebut langsung mengenai pelaksanaan PSIPAN dalam RMK12. PSIPAN menggunakan model Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (WSIA) yang dilahirkan setelah pindaan perlembagaan yang diluluskan oleh Majlis Raja-Raja (Majlis Raja-Raja) dan Parlimen. Sekiranya PSIPAN diikuti sepenuhnya, Malaysia telah menjadi hab global untuk air pada tahun 2020 dan bukan hanya hab serantau. Masalah yang dihadapi oleh sektor air adalah modal insan yang tidak kompeten dan mempunyai “kepentingan peribadi” (vested interest). Walaupun diwujudkan satu perancangan untuk menjadi hab global tahun 2100, kitar semula modal insan yang tidak kompeten ini hanya akan mengakibatkan kegagalan berulang kali. Oleh itu, ia adalah mustahak bagi kerajaan untuk meneliti keadaan serius ini dan melakukan tindakan pembetulan dengan segera. Kitar semula modal insan yang tidak kompeten dalam sektor air hanya akan membazirkan wang pembayar cukai dan memusnahkan industri perkhidmatan air negara.

 2.  Bekalan Air Luar Bandar

Menjelang 2025, kerajaan menyasarkan untuk mencapai 98% liputan bekalan air untuk penduduk luar bandar. Kami ingin mengingatkan bahawa sistem penuaian air hujan tanpa proses rawatan yang sesuai tidak memenuhi syarat sebagai bekalan air terawat. Kementerian berkenaan mesti menerbitkan data yang tepat mengenai bekalan air luar bandar yang dirawat dan tidak dirawat supaya sasaran bekalan air luar bandar yang sebenar dapat ditentukan. AWER ingin menggesa kerajaan mengaudit peruntukan selama 2 dekad yang lalu untuk projek-projek bekalan air luar bandar dan pencapaian sebenar berbanding dengan output yang disasarkan. Ini adalah penting bagi Malaysia untuk mengenal pasti keberkesanan kos, halangan pelaksanaan dan juga pengajaran daripada pengalaman yang dapat dipelajari untuk memastikan operasi, penyelenggaraan dan kerja-kerja naik taraf pada masa hadapan dapat dilakukan dengan cara yang lebih berkesan.

3.  Membuat Keputusan Berdasarkan Data

Ini adalah masa yang tepat untuk membuat keputusan berdasarkan data yang tidak dipraktikan di kebanyakan agensi kerajaan yang berkaitan dengan air. Ia adalah penting juga untuk diperhatikan bahawa Malaysia tidak mempunyai laporan tahunan lengkap bagi sektor perkhidmatan air (rawatan air, bekalan air dan pembentungan) untuk pendekatan “seluruh negara” (whole of a nation) yang diwar-warkan oleh RMK12. Sebagai contoh, industri elektrik Sarawak tidak dikawal selia di bawah Suruhanjaya Tenaga tetapi laporan tahunan dan keseimbangan tenaga (energy balance) masih diterbitkan untuk mewakili laporan nasional. Mengapakah terdapat ketidakcekapan dalam sektor air untuk menghasilkan laporan asas yang menjadi penanda aras kemajuan negara dalam sektor ini? Pengeluaran data yang tepat adalah sangat penting untuk meningkatkan keupayaan dan kemampuan profesional serta tenaga kerja yang berkaitan. Penerbitan kenyataan dalam RMK12 adalah tidak mencukupi kerana keadaan sektor air telah menjadi semakin teruk di bawah kumpulan modal insan semasa.

4. Memperkukuhkan Kelestarian Kewangan Operator Perkhidmatan Air

Pematuhan PSIPAN dan model WSIA dengan tegas adalah sangat penting untuk mengukuhkan kelestarian kewangan industri perkhidmatan air. Malangnya, kementerian air telah menyimpang dari model WSIA akibat daripada kelompangan pengetahuan (knowledge vacuum) menteri yang bertanggungjawab. Mekanisme Penetapan Tarif yang Telus (TSM) adalah suatu kemestian dengan menggunakan kaedah penanda aras yang disepakati pada tahun 2009. TSM juga mesti mengenakan had keuntungan di atas margin keuntungan yang dikawal selia. Industri perkhidmatan air bukanlah jenis peniagaan untuk mengaut keuntungan berlipat ganda kerana air adalah pemangkin pertumbuhan negara. Perniagaan bukan tarif sebenarnya berasal dari perniagaan tarif dan di bawah model WSIA, pendapatan yang diperolehi daripada perniagaan bukan tarif mesti disalurkan kembali kepada tarif untuk mengurangkan liabiliti. AWER ingin memberi amaran kepada kerajaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan dan penyimpangan dari model WSIA yang akan merugikan negara dalam jangka masa panjang. Begitu juga, ia adalah tidak wajar untuk menanda aras sektor air dengan sektor elektrik. Ini hanya menunjukkan bahawa “pakar” yang dipilih di sektor air tidak tahu tentang perbezaan yang sangat ketara di antara kedua-dua industri dan sebab utama PSIPAN dan model WSIA diperkenalkan. Sektor elektrik beroperasi menggunakan Kos Modal Purata Wajaran (Weighted Average Cost of Capital – WACC) dan penanda aras sedemikian akan menyebabkan sektor air menjadi lebih teruk. Kami ingin menggesa kerajaan menghentikan kesemua tindakan yang salah yang berlaku di industri perkhidmatan air yang sedang dipelopori oleh kementerian air. Langkah-langkah kementerian air sebegini akan menyebabkan kerosakan yang tidak dapat dipulihkan dan mempengaruhi daya tahan sektor air di Malaysia pada masa hadapan.

5. Menggalakkan Pembiayaan “Inovatif”

Mekanisme pembiayaan untuk industri perkhidmatan air adalah sangat jelas. Ini adalah sebahagian daripada model WSIA. Isu utama di sini adalah pegawai-pegawai kerajaan tidak memahami PSIPAN dan model WSIA dengan betul atau ini merupakan percubaan sengaja untuk menyimpang daripada proses penstrukturan semula disebabkan oleh pelobi-pelobi dan kepentingan peribadi. Pembentukan “entiti berlesen untuk membina infrastruktur pembentungan baru” jelas bertentangan dengan model WSIA dan PSIPAN. Kerajaan mesti berhenti memperkenalkan sekali lagi penswastaan kepada industri perkhidmatan air yang telah mencabul sumber negara dan menggugat jaminan terhadap industri perkhidmatan air kita sambil melonggok tanggungjawab liabiliti kepada generasi akan datang. Apakah tahap kelompangan di antara sepasang telinga pengawai-pegawai ini sehingga mendorong mereka untuk mengulangi langkah-langkah silap yang sama yang membawa kepada permulaan PSIPAN pada tahun 2003?

6. Mengurangkan Air Tidak Terhasil (NRW)

Kerajaan menetapkan sasaran NRW 25% untuk tahun 2020 dan gagal mencapainya akibat daripada pergolakan politik pejabat berkenaan agensi mana harus mengawal dana dan menuntut kejayaan mengurangkan NRW. WSIA memberi SPAN kuasa langsung untuk mengurus NRW dan mekanisme pembiayaan sudah tersedia melalui Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB). Kita perlu menyedari bahawa kegagalan pengurangan NRW sejak Rancangan Malaysia ke-8 adalah masalah berkaitan pengurusan semata-mata kerana teknologi dan penyelesaiannya sudah ada. Tambahan pula, pengurusan kanan kementerian air harus meletakkan jawatan kerana menetapkan sasaran yang mudah iaitu 25% NRW pada tahun 2025.

7. Mengoptimumkan Sumber Air Melalui Langkah-langkah Berkesan dari Kos

Sejak tahun 2014, AWER telah mencadangkan kepada kerajaan untuk melaksanakan langkah yang cekap kos untuk membina empangan pelbagai fungsi dan kajian komprehensif mesti dilakukan supaya fungsi empangan yang bertentangan tidak mempengaruhi output keseluruhan. Ini adalah langkah ke arah yang betul. Namun, AWER ingin menggesa kerajaan untuk melakukan kajian terperinci dalam rancangan untuk membina empangan bawah tanah (underground dam). Walaupun cadangan ini kelihatan tidak berbahaya, empangan bawah tanah akan mempengaruhi aliran air bawah tanah semulajadi dan berpotensi mengumpulkan nutrien dan bahan kimia semulajadi atau diperkenalkan yang boleh menyebabkan komplikasi lain dalam jangka masa panjang. Pengekalan aras air bawah tanah di atas aras semulajadi boleh memberi implikasi lain seperti pengurusan banjir dan pembangunan infrastruktur.

8. Penggunaan Air Bawah Tanah

Pengurangan litupan hutan dan pola cuaca yang tidak menentu akan mempengaruhi kadar pengisian semula (recharge) air bawah tanah. Tambahan pula, Malaysia menghadapi masalah kegagalan menguruskan air permukaan (surface water) dan bukannya masalah kekurangan air permukaan. Oleh itu, alasan yang mengelirukan tidak boleh digunakan untuk membenarkan pengekstrakan air bawah tanah secara besar-besaran yang akan memberi masalah kepada alam sekitar yang lebih serius seperti peningkatan kebakaran tanah gambut, pergerakan bahan kimia yang dorman, pemendakan tanah, penerobosan air laut (sea water intrusion) ke kawasan air tawar, penurunan aras air tanah, pengurangan tanah untuk pertanian dan sebagainya.

9. Indah Water Konsortium Mesti Mengikuti Model WSIA

Pelanjutan perjanjian konsesi IWK adalah tidak sah dan mesti dibatalkan. Kerajaan Persekutuan mesti menunaikan janji kepada kerajaan negeri dengan mengikut PSIPAN dan model WSIA untuk menjadikan industri perkhidmatan air negara bertaraf dunia. Sekiranya pegawai kerajaan mengikuti model WSIA dengan sepenuhnya, Malaysia akan menjadi hab global bagi perkhidmatan air yang telah mencapai pembangunan infrastruktur terbesar dengan tarif yang berpatutan pada tahun 2020. Kerajaan mesti memecahkan operasi IWK menjadi entiti berasaskan negeri dan digabungkan dengan syarikat air negeri masing-masing dalam 3 fasa menjelang tahun 2025.

Fasa 1: Selangor (Putrajaya dan Kuala Lumpur), Johor, Melaka, Labuan dan Pulau Pinang akan siap menjelang Jun 2022.

Fasa 2: Kedah, Perlis, Perak dan Negeri Sembilan akan siap pada akhir 2023

Fasa 3: Kelantan, Terengganu dan Pahang akan siap pada akhir 2025

10. Mengawal Selia Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)

Pelaksanaan PSIPAN melalui model WSIA juga beroperasi menggunakan PAAB sebagai entiti pembiayaan dan pelaksana projek. PAAB mendapatkan sumber pembiayaannya dari pasaran bon dengan jaminan kerajaan. Dengan menggunakan kaedah ini, pembangunan infrastruktur perkhidmatan air secara besar-besaran boleh mendapat tempoh pinjaman selama 45 tahun dengan kadar faedah yang rendah. Begitu juga, di bawah model WSIA, syarikat perkhidmatan air dibenarkan meminjam daripada sumber kewangan lain selagi faedah sumber ini lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh PAAB. Akhir-akhir ini, terdapat penyimpangan dari amalan ini untuk menjadikan kadar faedah yang ditawarkan oleh PAAB meningkat. Kami ingin menggesa  Kementerian Kewangan (MOF) mengikut perancangan awal PAAB untuk memastikan pembangunan infrastruktur perkhidmatan air selari dengan PSIPAN dan model WSIA. Pengawalseliaan yang ketat ke atas PAAB oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) seperti yang dilakukan terhadap pemegang lesen perkhidmatan air adalah penting. SPAN mesti siasat kelewatan Langat 2 dan penemuan-penemuan siasatan mesti diterbitkan untuk pengetahuan umum dan masalah-masalah yang timbul mesti diperbetulkan.

11. Perniagaan Bukan Tarif dalam Perkhidmatan Air

Perkhidmatan air termasuk perawatan air, bekalan air dan pembetungan. Terdapat komponen dalam operasi yang diklasifikasikan sebagai sisa dan boleh ditukar menjadi pendapatan tambahan. Ini juga merupakan sebahagian dari model WSIA untuk meningkatkan kelestarian kewangan industri perkhidmatan air untuk membiayai sebahagian pembangunan infrastruktur. Pada masa ini, terdapat kumpulan berkepentingan peribadi yang menyasarkan beberapa komponen dalam perkhidmatan air untuk mengaut keuntungan dan menyimpang daripada PSIPAN dan model WSIA. Di bawah PSIPAN dan model WSIA, keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan bukan tarif mesti disalur semula ke dalam tarif untuk mengurangkan liabiliti keseluruhan yang membawa kepada tarif air yang berpatutan dan saksama. Perniagaan bukan tarif juga akan diaudit oleh SPAN untuk memastikan tidak ada ketirisan.

 

Piarapakaran S
Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER)