Nilai-nilai kemerdekaan dan patriotisme harus dihayati selaras dengan konsep Keluarga Malaysia yang menjadi tunjang kekuatan.