PADA Mei 2020, satu resolusi telah diluluskan oleh negara-negara anggota Pertubuhan
Kesihatan Sedunia (WHO) berkaitan dengan gerak balas terhadap ancaman Covid-19.
Resolusi ini juga menyeru supaya langkah-langkah yang bersuaian perlu diambil oleh pihak berwajib bagi menangani penularan berita palsu yang berkaitan dengan pandemik ini. Dalam satu kenyataan yang lain pula, pihak WHO turut menegaskan bahawa kepentingan menguruskan lambakan maklumat, ataupun disebut sebagai ‘infodemik’, adalah sama pentingnya dengan menguruskan cabaran pandemik itu sendiri.
Malaysia juga tidak terkecuali dalam menghadapi ancaman infodemik palsu yang berkaitan dengan pandemik Covid-19. Setakat 12 Mac 2021, sebanyak 287 kertas siasatan kes berita palsu berkaitan dengan Covid-19 telah dibuka, dimana 51 telah didakwa di mahkamah, dan 31 telah didapati bersalah.
Manakala, 113 kes lagi masih didalam siasatan dan 20 lagi masih dalam proses perbicaraan. Penulis berpendapat bahawa angka ini akan terus meningkat sekiranya tiada tindakan yang tegas dan tuntas diambil oleh pihak berwajib, tambahan pula
banyak khabar-khabar angin telah disebarkan berkenaan dengan vaksin, berturutan dengan Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan yang sedang dijalankan. Perkembangan ini adalah amat membimbangkan dan ia mampu secara langsung dan tidak langsung merencatkan usaha kerajaan dalam memerangi pandemik Covid-19 di negara ini.
Undang-Undang Anti Berita Palsu Sedia Ada 
Secara asasnya, hak kebebasan bersuara di Malaysia dijamin oleh Perkara 10(1)(a) Perlembagaan Persekutuan. Namun yang demikian, Perlembagaan Persekutuan juga memberikan kuasa kepada Parlimen untuk menggubal undang-undang yang boleh menyekat kebebasan bersuara sepertimana yang termaktub dibawah Perkara 10(2)(a) dan Perkara 10(4) Perlembagaan tersebut. Walau bagaimanapun, undang-undang menyekat kebebasan bersuara hanya boleh digubal sekiranya ia memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan didalam perlembagaan seperti melindungi ketenteraman awam dan moral. Melalui peruntukan-peruntukan ini, beberapa akta telah digubal oleh Parlimen yang diantaranya digunakan bertujuan untuk menyekat penghasilan dan penyebaran berita palsu secara langsung ataupun tidak langsung, termasuklah yang berkaitan dengan Covid-19.
Hasil daripada pemerhatian penulis, kebanyakan kertas siasatan yang dibuka menggunapakai peruntukan-peruntukan undang-undang yang berkaitan, seperti Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan. Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan digunapakai bagi menyekat penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam. Manakala Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Mutimedia 1998 digunakan bagi menyekat penyebaran kandungan atas talian yang bersifat lucah, palsu, ataupun mengancam individu yang lain. Menurut peruntukan Seskyen 233 ini, seseorang yang disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-keduanya sekali.
Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu (No. 2) 2021
 Secara asasnya, punca kuasa darurat adalah berdasarkan kepada peruntukan dibawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, dimana Yang Dipertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat sekiranya baginda berpuashati bahawa terdapat ancaman yang nyata terhadap keselamatan, ekonomi, ataupun ketenteraman awam didalam persekutuan, atau di mana-mana bahagian didalam persekutuan. Proklama darurat yang dibuat oleh Yang Dipertuan Agong akan membawa kepada suatu penggubalan undang-undang khas, yang dikenali sebagai Ordinan Darurat yang boleh digubal oleh Baginda, ataupun Parlimen – sekiranya kedua-dua majlis Parlimen masih bersidang. Menurut Perkara 150(2B) Perlembagaan Persekutuan,
Yang Dipertuan Agong boleh menggubal Ordinan-Ordinan ini sekiranya difikirkan
berpatutan dan perlu mengikut keadaan semasa darurat tersebut.
Secara mudahnya, Perlembagaan Persekutuan tidak menetapkan had bilangan Ordinan Darurat yang boleh digubal ketika darurat berlangsung. Ordinan ini juga secara amnya boleh mengatasi mana-mana kuasa dan perlindungan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain, termasuklah apa-apa hak asasi manusia yang termaktub dibawah Perlembagaan Persekutuan.
Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu (No. 2) 2021 telah diwartakan pada 12 Mac 2021 bagi
menangani penghasilan dan penyebaran ‘berita tidak benar’ berhubungan dengan proklamasi darurat atau pandemik Covid-19 di Malaysia. Oleh itu, penulis berpendapat bahawa Ordinan ini adalah tidak terpakai kepada berita-berita palsu yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang disebutkan diatas. Justeru itu, dari segi skop bidangkuasa perlaksanaannya ianya adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan.
Menurut Ordinan ini,’berita tidak benar’ ditafsirkan sebagai sebuah berita yang palsu sama ada keseluruhannya ataupun sebahagiannya. Jika dirujuk kepada tafsiran umum, sesebuah berita boleh dianngap tidak benar sekiranya ianya tidak diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkaitan. Apapun, tafsiran yang sangat umum seperti yang dinyatakan oleh Ordinan ini sudah tentu menimbulkan rasa tidak senang dikalangan pengkritik-pengkritik lantaran kekhuatiran bahawa ia mampu membawa kepada salah guna kuasa ataupun penindasan.
Tidak kurang juga yang melahirkan rasa kebimbangan bahawa perlaksanaan Ordinan ini
mampu menyekat hak kebebasan bersuara secara keseluruhannya. Tuduhan-tuduhan ini
walaubagaimanapun telah disangkal oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk
Saifuddin Abdullah yang menyatakan bahawa ianya hanyalah bertujuan untuk mengekang
berita-berita palsu berkaitan dengan proklamasi darurat dan Covid-19, dan bukanlah kepada semua perkara.
Terdapat 3 jenis kesalahan yang diperuntukkan dibawah Ordinan ini. Kesalahan pertama
adalah berkaitan dengan penerbitan dan penyebaran berita tidak benar. Berdasarkan Seksyen 4(1) Ordinan ini, penulis mendapati terdapat satu elemen persamaan dengan kehendak Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan dimana berita palsu tersebut haruslah mampu atau berkemungkinan menimbulkan ketakutan dan kegentaran kepada awam. Walaupun begitu, hukuman yang diperuntukkan dibawah Ordinan ini adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan, dimana sekiranya didapati bersalah, seseorang itu boleh didenda tidak melebihi seratus ribu ringgit, ataupun penajara tidak melebihi tiga tahun, atau kedua-duanya sekali.
Ini berbeza dengan Seksyen 505(b) yang hanya memperuntukan hukuman denda atau penjara tidak melebihi 2 tahun, atau kedua-duanya. Seksyen 4(2) Ordinan ini juga memberi kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan permohonan maaf dilakukan oleh pesalah kepada mana-mana individu yang terjejas dengan kenyataannya.
Dalam pada itu, Ordinan ini juga turut menjenayahkan penyediaan bantuan kewangan bagi mempermudahkan penerbitan dan penyebaran berita tidak benar. Menurut Seksyen 5, seseorang itu boleh dipenjara tidak melebihi enam tahun dan didenda sebanyak lima ratus ribu ringgit sekiranya didapati bersalah diatas kesalahan ini.
Kesalahan ketiga pula merujuk kepada kegagalan atau keengganan pesalah untuk menghapuskan berita yang tidak benar didalam tempoh 24 jam selepas diarahkan oleh pihak polis.Sekiranya gagal berbuat demikian, pesalah boleh didenda sehingga seratus ribu ringgit, ataupun tiga ribu ringgit bagi tiap-tiap hari sekiranya kesalahan itu berterusan. Walaupun begitu, arahan tersebut boleh disemak semula oleh Mahkamah Tinggi sekiranya terdapat permohonan daripada mana-mana individu yang terjejas dengan arahan tersebut. Selain daripada itu, Seksyen 22 Ordinan ini turut
memperuntukkan hukuman yang sama bagi individu yang bersubahat dalam melakukan
kesalahan-kesalahan yang dinyatakan terdahulu.
Selain daripada menyediakan peluang kepada individu yang terjejas untuk memohon kepada mahkamah supaya berita tidak benar tersebut dihapuskan, mahkamah juga boleh
memerintahkan pihak polis untuk menghapuskan berita tidak benar tersebut diatas
permohonan pendakwaraya. Dalam pada itu, walaupun Seksyen 8 memberikan peluang
kepada tertuduh untuk memohon bagi mengenepikan penghapusan berita tidak benar, namun kesempatan ini secara jelas tidak diberikan kepada penerbitan berita palsu yang mampu menggugat keselamatan dan ketenteraman awam.
Walau bagaimanapun, haruslah ditegaskan bahawa remedi-remedi yang terpakai akibat
perlaksanaan Ordinan ini adalah bersifat sementara, dimana ianya tertakluk kepada
pengisytiharan ataupun pembubaran darurat itu sendiri. Mafhumnya, penguatkuasaan
Ordinan ini boleh dibatalkan oleh Parlimen setelah darurat dibubarkan, ataupun ianya boleh terbatal secara sendiri dalam tempoh enam bulan selepas darurat itu berakhir.
Penutup
Dalam hal ini, penulis memahami kesungguhan dan aspirasi kerajaan untuk memerangi berita palsu apatah lagi sekiranya ianya tidak dibendung ia mampu memberikan implikasi yang negatif terhadap usaha bagi membanteras penularan wabak Covid-19. Tindakan ini juga secara kasarnya bersesuaian dengan saranan WHO seperti yang dinyatakan pada awal penulisan ini.
Namun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga mengingatkan bahawa
jaminan terhadap kebebasan maklumat dan bersuara adalah penting dalam usaha untuk
memerangi Covid-19. Oleh itu diharapkan bahawa penguatkuasaan Ordinan ini dilakukan
secara telus, tulus dan berhemah dan tidak menyekat kebebasan bersuara secara total.
Penulis juga mencadangkan agar penguatkuasaan Ordinan ini hanya terpakai kepada berita palsu yang secara langsung benar-benar mampu menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara, memandangkan penalti yang dikenakan melalui Odinan ini adalah sangat berat.
Penulis juga berpandangan bahawa pendekatan undang-semata-mata tidaklah mampu
membendung penyebaran dan penghasilan berita palsu secara menyeluruh dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, apa yang lebih penting pada penulis adalah semua pihak harus mengamalkan konsep tabayyun terhadap sesuatu maklumat yang diterima.
Pengguna haruslah di didik untuk bersifat lebih bertanggungjawab dengan menyemak terlebih dahulu sesebuah maklumat yang diterima tersebut melalui saluran-saluran yang sah, sebelum dikongsikan dengan pihak ketiga. Pendek kata, jika tidak pasti, jangan kongsi.
(Tulisan ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan
pandangan institusi yang diwakilinya)
Oleh: Dr. Hafidz Hakimi Bin Haron
Pensyarah, Fakulti Undang-Undang, Universiti Multimedia, Kampus Melaka